Sofar Sessions Paris
November 16, 2016
Paris, France
Sidlee Paris